ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه New Price Transfer Renewal
.com hot! Rp192,000 IDR 1 سال Rp192,000 IDR 1 سال Rp288,000 IDR 1 سال
.net hot! Rp195,000 IDR 1 سال Rp195,000 IDR 1 سال Rp240,000 IDR 1 سال
.org hot! Rp210,000 IDR 1 سال Rp210,000 IDR 1 سال Rp255,000 IDR 1 سال
.co hot! Rp143,626 IDR 1 سال Rp559,158 IDR 1 سال Rp559,158 IDR 1 سال
.app sale! Rp240,000 IDR 1 سال Rp255,000 IDR 1 سال Rp300,000 IDR 1 سال
.ca sale! Rp180,000 IDR 1 سال Rp180,000 IDR 1 سال Rp240,000 IDR 1 سال
.me sale! Rp95,000 IDR 1 سال Rp255,000 IDR 1 سال Rp315,000 IDR 1 سال
.xyz sale! Rp45,000 IDR 1 سال Rp180,000 IDR 1 سال Rp240,000 IDR 1 سال
.club sale! Rp87,200 IDR 1 سال Rp240,000 IDR 1 سال Rp240,000 IDR 1 سال
.online sale! Rp60,000 IDR 1 سال Rp435,000 IDR 1 سال Rp375,000 IDR 1 سال
.info sale! Rp75,000 IDR 1 سال Rp285,000 IDR 1 سال Rp285,000 IDR 1 سال
.store sale! Rp45,000 IDR 1 سال Rp750,000 IDR 1 سال Rp420,000 IDR 1 سال
.best sale! Rp90,000 IDR 1 سال N/A Rp375,000 IDR 1 سال
.live sale! Rp60,000 IDR 1 سال Rp480,000 IDR 1 سال Rp480,000 IDR 1 سال
.pro sale! Rp96,000 IDR 1 سال Rp352,000 IDR 1 سال Rp352,000 IDR 1 سال
.world sale! Rp60,000 IDR 1 سال Rp560,000 IDR 1 سال Rp560,000 IDR 1 سال
.life sale! Rp96,000 IDR 1 سال Rp560,000 IDR 1 سال Rp560,000 IDR 1 سال
.shop sale! Rp45,000 IDR 1 سال Rp600,000 IDR 1 سال Rp600,000 IDR 1 سال
.host sale! Rp120,000 IDR 1 سال Rp1,200,000 IDR 1 سال Rp345,000 IDR 1 سال
.fun sale! Rp45,000 IDR 1 سال Rp285,000 IDR 1 سال Rp345,000 IDR 1 سال
.asia sale! Rp112,000 IDR 1 سال Rp225,000 IDR 1 سال Rp270,000 IDR 1 سال
.blog sale! Rp120,000 IDR 1 سال Rp405,000 IDR 1 سال Rp435,000 IDR 1 سال
.college sale! Rp345,000 IDR 1 سال Rp825,000 IDR 1 سال Rp870,000 IDR 1 سال
.uno sale! Rp112,000 IDR 1 سال N/A Rp375,000 IDR 1 سال
.icu sale! Rp45,000 IDR 1 سال Rp150,000 IDR 1 سال Rp150,000 IDR 1 سال
.site sale! Rp45,000 IDR 1 سال Rp375,000 IDR 1 سال Rp375,000 IDR 1 سال
.link sale! Rp90,000 IDR 1 سال Rp180,000 IDR 1 سال Rp195,000 IDR 1 سال
.click sale! Rp90,000 IDR 1 سال Rp165,000 IDR 1 سال Rp195,000 IDR 1 سال
.top sale! Rp75,000 IDR 1 سال Rp135,000 IDR 1 سال Rp135,000 IDR 1 سال
.rent sale! Rp345,000 IDR 1 سال Rp900,000 IDR 1 سال Rp900,000 IDR 1 سال
.us sale! Rp96,000 IDR 1 سال Rp150,000 IDR 1 سال Rp195,000 IDR 1 سال
.cloud sale! Rp90,000 IDR 1 سال Rp345,000 IDR 1 سال Rp360,000 IDR 1 سال
.work sale! Rp96,000 IDR 1 سال N/A Rp195,000 IDR 1 سال
.de sale! Rp144,000 IDR 1 سال N/A Rp195,000 IDR 1 سال
.academy sale! Rp288,000 IDR 1 سال Rp450,000 IDR 1 سال Rp525,000 IDR 1 سال
.band sale! Rp210,000 IDR 1 سال Rp375,000 IDR 1 سال Rp405,000 IDR 1 سال
.bar sale! Rp1,080,000 IDR 1 سال Rp1,080,000 IDR 1 سال Rp1,080,000 IDR 1 سال
.beer sale! Rp420,000 IDR 1 سال N/A Rp420,000 IDR 1 سال
.biz sale! Rp90,000 IDR 1 سال Rp480,000 IDR 1 سال Rp480,000 IDR 1 سال
.blue sale! Rp256,000 IDR 1 سال Rp400,000 IDR 1 سال Rp400,000 IDR 1 سال
.in sale! Rp120,000 IDR 1 سال Rp195,000 IDR 1 سال Rp195,000 IDR 1 سال
.ltd sale! Rp120,000 IDR 1 سال Rp300,000 IDR 1 سال Rp375,000 IDR 1 سال
.one sale! Rp45,000 IDR 1 سال N/A Rp225,000 IDR 1 سال
.bid sale! Rp90,000 IDR 1 سال Rp135,000 IDR 1 سال Rp120,000 IDR 1 سال
.center sale! Rp120,000 IDR 1 سال Rp300,000 IDR 1 سال Rp375,000 IDR 1 سال
.coffee sale! Rp150,000 IDR 1 سال Rp525,150 IDR 1 سال Rp525,150 IDR 1 سال
.cricket sale! Rp225,000 IDR 1 سال Rp285,000 IDR 1 سال Rp285,000 IDR 1 سال
.date sale! Rp90,000 IDR 1 سال Rp120,000 IDR 1 سال Rp120,000 IDR 1 سال
.download sale! Rp120,000 IDR 1 سال Rp120,000 IDR 1 سال Rp120,000 IDR 1 سال
.email sale! Rp140,800 IDR 1 سال Rp572,800 IDR 1 سال Rp572,800 IDR 1 سال
.guru sale! Rp60,000 IDR 1 سال Rp640,160 IDR 1 سال Rp640,160 IDR 1 سال
.ninja sale! Rp105,000 IDR 1 سال Rp375,000 IDR 1 سال Rp375,000 IDR 1 سال
.stream sale! Rp90,000 IDR 1 سال Rp135,000 IDR 1 سال Rp135,000 IDR 1 سال
.win sale! Rp90,000 IDR 1 سال Rp135,000 IDR 1 سال Rp135,000 IDR 1 سال
.today sale! Rp60,000 IDR 1 سال Rp568,640 IDR 1 سال Rp568,640 IDR 1 سال
.review sale! Rp120,000 IDR 1 سال Rp195,000 IDR 1 سال Rp195,000 IDR 1 سال
.racing sale! Rp120,000 IDR 1 سال Rp225,000 IDR 1 سال Rp225,000 IDR 1 سال
.space sale! Rp75,000 IDR 1 سال Rp435,000 IDR 1 سال Rp435,000 IDR 1 سال
.website sale! Rp75,000 IDR 1 سال Rp435,000 IDR 1 سال Rp435,000 IDR 1 سال
.id sale! Rp480,000 IDR 1 سال Rp640,000 IDR 1 سال Rp720,000 IDR 1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن
دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

* همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains

انتقال یک دامنه